Seminár

01.08.2014 20:00

            V kancelárii Regionálnej rozvojovej  agentúry  Rimavská Sobota sa v piatok 1. augusta uskutočnil
seminár na tému Program Európa pre občanov 2020 a novej metodiky PHSR pre
samosprávy, ktorú a prezentovala riaditeľka RRA RS Juliana Uhrinová.

 Prítomní sa najviac zaujímali o nové
programovacie obdobie o príležitosti pre rozvoj podnikateľského sektora,
hlavne rozvoja cestovného ruchu 
a možnosti pre samosprávy, hlavne pre rekonštrukcie budov
a budovania infraštruktúry. Ďalej sa zaujímali  aj o novú metodiku tvorby PHSR do roku
2020, ale aj o význame a využití tohto zákonom stanovenom
strategického  dokumentu samosprávy. Ako
uviedla riaditeľka RRA RS " vôbec nebolo pre mňa jednoduché odpovedať na
položené otázky hlavne ohľadne PHSR.  PHSR je strategickým dokumentom samosprávy zo
zákona a jeho tvorba sa riadi aktuálne stanovenou metodikou. Výhody
existencie tohto dokumentu je ťažké zhodnotiť. Áno, z hľadiska zosúladenia
priorít v samospráve so stratégiou kraja a národnou stratégiou.
Význam má rovnako dlhodobý cieľ, ktorý nie je možné realizovať zo dňa na deň,
ale význam majú aj ročné akčné plány. PHSR by mal obsahovať priority všetkých
aktérov samosprávy, vrátane podnikateľského a neziskového sektora, záujmov
obyvateľov, školstva aj cirkvi. Preto ho považujem za potrebný" .