Pracovné stretnutie k príprave národného projektu PRÁCA A ZAMESTNANOSŤ s podporou siete profesionálnych poradenských centier pre sociálne podnikanie UZDA NEZAMESTNANOSTI

29.01.2015 11:06
 Dňa 28. januára 2015  v Kongresovej sále na zámku Vígľaš sa uskutočnilo spoločné pracovné stretnutie Sekcie obchodu, služieb a projektovú podporu Slovenskej živnostenskej komory a Rady zástupcov Integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr a našich partnerov (zástupcov Ústredia práce sociálnych veci a rodiny, zástupcov samospráv obcí a miest, podnikateľských subjektov a neziskových organizácii) k pripravovanému národnému projektu PRÁCA A ZAMESTNANOSŤ s podporou siete profesionálnych poradenských centier pre sociálne podnikanie (UZDA NEZAMESTNANOSTI) , ktorý sa plánuje realizovať v rámci operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia (staré programové obdobie) a OP Ľudské zdroje (2014-2020).  Pracovné stretnutie prebieha lo v blokoch a s nasledovnými témami: Blok I. ZELENÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE AKO DOBROVOĽNÝ NÁSTROJ POLITIKY ZAMESTNANOSTI, ktorý viedol Ing. Štefan Repko, JUDr. Elena Sivová, Zelené verejné obstarávanie Ing. Záhoranová, Ministerstvo životného prostredia SR. Druhý blok bol zameraný na VÝCHODISKÁ K ZÁMERU NÁRODNÉHO PROJEKTU ,
Národnú stratégiu zamestnanosti a sociálnej ekonomiky a príklady dobrej praxe, ktorú prezentoval PhDr. Milan Gacík, Ing. Mária Filipová, JUDr. Nicholas Ogu, Ing. Ján Plesník. Tretí blok  obsahoval ZÁMER NÁRODNÉHO PROJEKTU a prezentáciu Ing. Štefana Repka PRÁCA A ZAMESTNANOSŤ s podporou siete profesionálnych poradenských centier pre sociálne podnikanie (UZDA NEZAMESTNANOSTI). Pracovné stretnutie, na ktorom sa zúčastnila aj RRA Rimavská Sobota a zástupca samosprávy z Rimavských Janoviec bol ukončený P a n e l o v ou d i s k u s i ou. 1. panel ANALÝZY A ŠTÚDIE (Štefan Repko) 2. panel VZDELÁVANIE (Jozef Ďurica)3. CENTRA PODPORY SOCIÁLNEHO PODNIKANIA (J.Plesník, M.Gacík).
Na celodennom pracovnom stretnutí odznelo mnoho podnetných nápadov, ktoré sú využiteľné v našom regióne, nakoľko okres Rimavská Sobota už dlhodobo zápasí z najvyššou mierou nezamestnanosti v rámci Slovenska.