Pracovné stretnutie 13.2.2014 - Dr. Lakatos Mária

13.02.2014 10:00

Vo štvrtok 13. februára sa uskutočnila návšteva Dr. Lakatos Márie v našom meste.

 

Dr. Lakatos Mária renomovaná odborníčka a konzultantka Univerzity technológie a ekonómie (BME) Inštitútu ekonomických štúdií v Budapešti, bola kľúčovou postavou odborného seminára, ktorý sa uskutočnil v kancelárii RRA, Združenie pre rozvoj regiónu Gemer – Malohont Rimavská Sobota za účasti pedagógov zo Spojenej školy a SOŠ obchodu a služieb. Odborná diskusia sa viedla za účelom zlepšenia slovensko – maďarských vzťahov a výmeny skúseností v oblasti stredného odborného vzdelávania, zlepšenia zamestnateľnosti absolventov odborných škôl. V prezentácii Dr. Lakatos Mária poukázala na spoločné problémy obidvoch krajín aj v oblasti vzdelávania a prípravy absolventov pre trh práce a jej vplyvu na hospodárstvo a ekonomiku štátu a regiónu. Diskusia vedená na odbornú problematiku priniesla mnoho užitočných podnetov a návrhov. Pre riešenie problému zamestnateľnosti absolventov na trhu práce a smerovanie odborného školstva Dr. Lakatos Mária upozornila  na zvýšenú potrebu jazykovej prípravy absolventov, predovšetkým zamerať sa na nemecký a ruský jazyk a to z dôvodu tohto otvoreného a perspektívneho trhu práce, kde je veľký záujem o odborníkov v profesiách, ktoré vychovávajú na odborných školách v Rimavskej Sobote.

 

            Po ukončení seminára Dr. Lakatos Mária navštívila Spojenú školu, kde veľmi kladne vyhodnotila komplexnosť areálu školského zariadenia. Zároveň skonštatovala, že základným problémom stavu uplatnenia sa absolventov odborných škôl v Rimavskej Sobote netreba hľadať v zlom odbornom zameraní týchto škôl, ale žiaľ v nedostatočnom trhu práce, ktorý je v našom regióne. V tomto prípade je potom jediným východiskom mobilita a záujem o mobilitu absolventov za uplatnením. Aj keď z krátkodobého hľadiska to pre región bude znamenať úbytok mladých ľudí a určité negatívum, podotkla, že z dlhodobejšieho hľadiska sa títo mladí ľudia väčšinou vrátia do regiónu a to s nadobudnutými skúsenosťami a pravdepodobne aj s určitým finančným kapitálom, ktorý využijú pre podnikanie doma, čo v konečnom dôsledku regiónu len prospeje. Po návšteve sa ešte venovali téme spoločne s riaditeľkou RRA Rimavská Sobota Julianou Uhrinovou a sľúbili, že budú nápomocní pri hľadaní spolupráce a partnerstiev pre zabezpečenie regionálneho rozvoja zaostalých regiónov.