OPERAČNÉHO PROGRAMU KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST Prioritná os 2 – Energetika Opatrenie 2.2 – Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky Kód výzvy KaHR–22VS–1501

07.08.2015 13:24

Na výzvu pre mestá a obce na modernizáciu verejného osvetlenia je k dispozícii až 30 mil. eur.

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast vydalo 03. augusta 2015 Usmernenie č. 3 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na podporu obnovy verejného osvetlenia miest a obcí, kód výzvy KaHR-22VS-1501.

Cieľom predmetného usmernenia je úprava indikatívnej výšky finan...čných prostriedkov výzvy na 30 000 000 EUR a spresnenie definícií a náležitostí príloh žiadosti o nenávratný finančný príspevok popísaných v dokumentoch vydaných v rámci Výzvy.

Usmernením dochádza k zmenám v nasledujúcich dokumentoch:
- Výzva na predkladanie ŽoNFP kód KaHR–22VS–1501;
- Príručka pre žiadateľa v rámci výzvy kód KaHR–22VS–1501;

Usmernenie č. 3 Vám v PDF formáte zasielame v prílohe e-mailu.

Bližšie informácie k výzve sú verejnosti dostupné na stránke:
https://www.mhsr.sk/vyzva-na-opatrenie-22---kod-vyzv…/145291s

Informácia bola zverejnená na stránke:
https://goo.gl/z07yzU