•Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

15.11.2016 13:07

Výzva - decentralizovaná podpora
•Od: 09.11.2016 do: 28.02.2017
•Kód výzvy: IROP-PO3-SC31-2016-5
•Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre Prioritnú os 3: Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu

Kód výzvy: IROP-PO3-SC31-2016-5

UPOZORNENIE: SO IROP pre PO3 zverejnil informáciu o ZMENE VO FORMÁLNYCH NÁLEŽITOSTIACH VÝZVY. Podrobnosti sú k dispozícii v časti AKTUALITY, popis zmien je k dispozícii v dokumente na stiahnutie tu  (pdf, 400 kB) . Všetky dokumenty, ktoré sú uvedené nižšie sú už aktualizované.

Zameranie výzvy: Podpora prístupu k hmotným a nehmotným aktívam MSP v kultúrnom a kreatívnom sektore pre účely tvorby pracovných miest (decentralizovaná podpora)

Prioritná os: 3 - Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch

Špecifický cieľ: 3.1 - Stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu, netechnologických inovácií

Potrebné dokumenty k príprave žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku:
•výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, kód výzvy: IROP-PO3-SC31-2016-5  (pdf, 577 kB)   ◦Príloha č. 1 výzvy: Formulár žiadosti o nenávratný finančný príspevok  (rtf, 2 MB)  
◦Príloha č. 2 výzvy: Záväzné formuláre povinných príloh: ◾Príloha č. 1 formulára ŽoNFP: Podrobný rozpočet projektu  (zip, 155 kB)
◾Príloha č. 2 formulára ŽoNFP: Odporúčaná štruktúra podnikateľského plánu  (rtf, 2 MB)
◾Príloha č. 3 formulára ŽoNFP: Finančná analýza ◾Metodika pre vypracovanie finančnej analýzy projektu  (pdf, 1 MB)
◾Finančná analýza - tabuľková časť  (zip, 191 kB)
◾Finančná analýza - textová časť  (rtf, 684 kB)

◾Príloha č. 4 formulára ŽoNFP: Test podniku v ťažkostiach ◾Inštrukcia k určeniu podniku v ťažkostiach  (pdf, 963 kB)
◾Podnik v ťažkostiach (test podniku v ťažkostiach)  (zip, 32 kB)  - prepočet (formát MS Excel)

◾Príloha č. 6 formulára ŽoNFP: Sumárne čestné vyhlásenia  (rtf, 2 MB)
◾Príloha č. 10 formulára ŽoNFP: Záznam z vyhodnotenia prieskumu trhu  (zip, 124 kB)
◾Príloha č. 12 formulára ŽoNFP: Modelové vyhlásenie pre určenie štatútu MSP  (rtf, 821 kB)
◾Príloha č. 13 formulára ŽoNFP: Čestné vyhlásenie k odvetviu KKP  (rtf, 2 MB)
◾Príloha č. 14 formulára ŽoNFP: Prehľad o pomoci de minimis (rtf, 799 kB)

◦Príloha č. 3 výzvy: Príručka pre žiadateľa o poskytnutie NFP verzia 1.0  (pdf, 1 MB)   ◾Príloha č. 1 príručky pre žiadateľa: Merateľné ukazovatele projektu  (pdf, 397 kB)
◾Príloha č. 2 príručky pre žiadateľa: Príručka pre realizáciu verejného obstarávania verzia 1.0  (pdf, 735 kB)  ◾Prílohy k príručke pre realizáciu VO  (zip, 800 kB)

◾Príloha č. 3 príručky pre žiadateľa: Podrobná definícia odvetví KKP  (pdf, 469 kB)

◦Príloha č. 4 výzvy: Predbežná informácia pre žiadateľov o centrálnej databáze vylúčených subjektov  (pdf, 228 kB)
◦Príloha č. 5 výzvy: Identifikácia oblastí so synergickým a komplementárnym účinkom  (pdf, 334 kB)
◦Príloha č. 6 výzvy: Kritériá pre výber projektov  (pdf, 518 kB)
◦Príloha č. 7 výzvy: Schéma minimálnej pomoci č. DM-6/2016  (pdf, 693 kB)

Všetky dokumenty k vyššie uvedenej výzve sú skomprimované a k dispozícii v jednom súbore tu  (zip, 9 MB).