O ukazovateľoch národných stratégií pre rómsku inklúziu sa hovorilo vo Viedni

28.07.2014 10:56


Dňa 15. a 16. júla 2014 sa vo Viedni, v sídle Agentúry  Európskej únie pre základné práva (FRA), uskutočnilo 5.pracovné stretnutie  k ukazovateľom národných stratégií inklúzie Rómov.  Hlavným cieľom  stretnutia bolo zjednotiť prístup k monitorovaniu národných stratégií  s dôrazom na zjednotenie štruktúry ukazovateľov rómskej  inklúzie, preskúmanie možnosti zadefinovania spoločných ukazovateľov  a vytvorenie šablóny pre výstupné, procesné a štrukturálne indikátori.  Ďalej sa diskutovalo o rôznych prístupoch k zbieraniu dát  v jednotlivých krajinách. Svoje skúsenosti prezentovali zástupcovia  Maďarska, Rumunska a Slovenska. Ján Hero, riaditeľ odboru koncepcií, analýz  a regionálnej koordinácie ÚSVRK vo svojom príspevku informoval  o skúsenostiach s mapovaním rómskych komunít na Slovensku v roku  2004 a v roku 2013. Cieľom projektu Atlas rómskych komunít 2004 bolo  získať čo najviac dostupných informácií pre potreby štátnej správy, efektívnu  realizáciu politík smerujúcich k zlepšeniu postavenia Rómov v našej spoločnosti.  Nové vydanie Atlasu rómskych komunít 2013 bolo potrebné z dôvodu, že  Stratégia Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020 stanovila  požiadavku na aktualizáciu a rozšírenie informácií o rómskych  komunitách na Slovensku. Výsledky pracovného stretnutia budú účastníkom zaslané  do konca júla 2014 a  poslúžia jednotlivým krajinám k možnej  aktualizácii nastavenia monitorovania národných stratégií.