Návrh Operačného programu potravinovej a základnej materiálnej pomoci

05.09.2014 15:50

Vláda Slovenskej republiky dnes na svojej 120. schôdzi prerokovala a schválila s pripomienkami pod bodom 6 - Návrh Operačného programu potravinovej a základnej materiálnej pomoci.

Pripravovaná implementácia Fondu európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby vychádza z ambiciózneho cieľa - príspevku k znižovaniu chudoby a nakoniec k odstráneniu najhorších foriem chudoby v Únii podporou vnútroštátnych schém s najväčším vplyvom na sociálne vylúčenie (bezdomovectvo, chudoba a potravinová deprivácia detí).

Fond európskej pomoci žiaľ nie je zameraný aj na kofinancovanie jednoduchých foriem prístrešia, tak ako to definuje Ústava SR, Listina základných práv a slobôd a definovanie základných životných podmienok v zákone č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi.

Chýbajú aj odvolania na prijaté a implementované štátne programy a stratégie v oblasti programov inklúzie, reforiem, tzv. rómskej reformy, školských reforiem a iné.

Kompletné informácie nájdete vo formáte ZIP 

 Návrh operačného programu potravinovej pomoci.zip (1610903)