Nadácia VÚB

03.09.2015 13:07

Nadácia VÚB podporí 8 komunitných aktivít, jednu v každom z krajov Slovenska. Maximálna výška jedného grantu je 10 000 eur.
Nadácia VÚB podporí zmysluplné, viditeľné a trvalo udržateľné projekty, ktoré prinesú osoh alebo významnú zmenu v živote komunít.
Oblasti podpory
Privítame verejnoprospešné a komunitné projekty z rôznych oblastí:
• projekty s aktívnym prístupom k životnému prostrediu podporujúce vytváranie, obnovu alebo oživenie ekologicky hodnotných lokalít, ...
• zveľadenie mestských lokalít a verejných pristranstiev - malé oddychové zóny, športoviská, podchody, parky, ihriská a miesta, kde sa stretávajú obyvatelia sídlisk,
• inovatívne projekty z oblasti komunitného umenia, rozvoj komunitného života v regiónoch, budovanie dobrých susedských vzťahov,
• projekty z oblasti komunitného vzdelávania.
Predloženie žiadosti o grant
Žiadosti o grant prijímame výlučne cez elektronický systém https://nadaciavub.egrant.sk/. Do formulára možno vstupovať opakovane a dopĺňať ho. Uzávierka prijímania žiadostí je 30. 9. 2015 do 24:00.