Ministerstvo financií zverejnilo písomné vyzvania na šesť národných projektov OPIS

24.11.2014 20:58

Ministerstvo financií SR, ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti (OPIS), vydalo písomné vyzvania na národné projekty:
• Informačný systém centrálnej správy referenčných údajov verejnej správy;
• IKT infraštruktúra pre IaaS časť 1;
• Metainformačný systém;
• Portál právnych informácií - Rozvoj projektu Elektronická zbierka zákonov IS SLOV-LEX;
• Rozšírenie projektu Elektronické služby informačných systémov MVSR na úseku policajného zboru (RPESISPZ);
• Informačný systém registra úpadcov.
Projekty prispejú k zefektívneniu verejnej správy a zvýšeniu spokojnosti občanov s jej fungovaním na centrálnej úrovni.

Cieľom národného projektu „Informačný systém centrálnej správy referenčných údajov verejnej správy" je zaviesť štandardný proces tvorby zdieľania spoločných (referenčných) údajov vo verejnej správe, aby sa zabezpečilo, že jednotlivé subjekty verejnej správy budú pracovať s aktuálnymi a rovnakými údajmi a údaje budú k dispozícii na jednom mieste - v centrálnom úložisku.

Prostredníctvom projektu „IKT infraštruktúra pre IaaS časť 1" dôjde k vybudovaniu riešenia poskytujúceho cloudové služby typu IaaS (t.z. služby „Infrastructure as a Service"). Realizácia tohto projektu predstavuje ďalší krok v zavádzaní tzv. vládneho cloudu, po ktorého zavedení sa predpokladá ročná úspora verejných zdrojov vo výške zhruba 25 až 30 mil. EUR.

Projekt „Metainformačný systém" nadväzuje na aktuálny Centrálny metainformačný systém a na základe skúseností s jeho používaním a riadením eGovernmentu pridáva nové funkcionality.

Projekt „Portál právnych informácií - Rozvoj projektu Elektronická zbierka zákonov IS SLOV-LEX" prinesie vysokú pridanú hodnotu v oblasti dostupnosti komplexných právnych informácií pre občanov, podnikateľov a pre právnických profesionálov. Portál právnych informácií bude pre cieľovú skupinu slúžiť ako prístupový bod, ktorý umožní získanie akýchkoľvek právnych informácií a dát. Prostredníctvom projektu budú naplnené potreby v oblasti zvýšenia účasti verejnosti na legislatívnom procese a taktiež potreby pri zefektívnení prenosu legislatívy EÚ do právneho poriadku SR.

Hlavným cieľom realizácie projektu Ministerstva vnútra SR je ďalej rozvíjať ciele projektu Elektronických služieb na úseku policajného zboru, a to najmä v oblasti zlepšenia príjmu, spracovania a riešenia podnetov a udalostí od občanov zo strany polície a tým zefektívniť prácu výkonných zložiek, zvýšiť bezpečnosť občanov a poskytovať im transparentné informácie.

Hlavným cieľom projektu „Informačný systém registra úpadcov" je vybudovanie elektronického Registra úpadcov, ako nástroja elektronizácie konkurzov, reštrukturalizácií a oddlžení, a zavedenie súvisiacich eGov služieb pre verejnosť. Realizáciou projektu sa dosiahnu finančné a nefinančné prínosy pre štát a verejnosť (ako napr. úspora fondu pracovného času, úspora nákladov na poštové služby a doručovanie, úspora nákladov na prevádzku zastaraného IS, úspora poštovného, tlačiarenského materiálu, úspora času na strane účastníkov konania, úspora nákladov za služby advokátov).

Dátum uzávierky jednotlivých písomných vyzvaní na národné projekty je 18.02.2015. Písomné vyzvania na národné projekty sú spolu s ďalšími podrobnými informáciami zverejnené na stránkach https://www.informatizacia.sk/, https://www.opis.gov.sk/ a https://www.nsrr.sk/. Operačný program Informatizácia spoločnosti je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

 

Tlačová správa: TS_MF SR zverejnilo sest pisomnych vyzvani OPIS.pdf (395003)

 

Všetky písomné vyzvania spolu s prílohami nájdete tu: https://www.informatizacia.sk/aktualne-vyzvy-opis/609s