Medzinárodná konferenciu Technika ochrany prostredia - TOP 2015

17.03.2015 11:21

Konferencia je zameraná na tematické okruhy:

1. Technika a využívanie zdrojov obnoviteľných foriem energie
          zdroje obnoviteľných foriem energie

 

- alternatívna energetika z aspektu ochrany životného prostredia
- ochrana zložiek životného prostredia pri získavaní energie

2. Technický a technologický pokrok pri nakladaní s odpadmi
                aktuálny stav a očakávané trendy v danej oblasti (komodity Recyklačného fondu, 
                mechanicko-biologická úprava odpadov, termická úprava odpadov)

 

environmentálne technológie            
(znižovanie množstva technologických odpadov)

 

dôležité dátumy

do 30. 3. 2015 zašlite abstrakt prednášky 
do   6. 4. 2015 akceptácia prednášky s návodom na vypracovanie 

Novinka: Prihlásené vedecké príspevky budú uverejnené v SCOPUSE !!!

 

Prihlasovanie a ďalšie informácie na https://top.sjf.stuba.sk
(email: top@sjf.stuba.sk)