Materiály zo 164.schôdze vlády SR o rozvoji bývania

29.05.2015 13:08

Vláda SR na svojej 164. schôdzi konanej 27. mája 2015 prerokovala a schválila okrem iných aj materiály o rozvoji bývania:


12. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania - nové znenie

Č. m.: UV-19554/2015

Predkladá: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
 

Materiál: Schválený

Č. uznesenia: 272/2015

13. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení zákona č. 134/2013 Z. z. - nové znenie

Č. m.: UV-19551/2015

Predkladá: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja

Materiál: Schválený

Č. uznesenia: 274/2015