Materiály z portálu MDVRR SR

05.01.2015 18:38

Na portáli Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja boli uverejnené nasledovné materiály:

 

- Nariadenie vlády SR  z 3.decembra 2014, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 228/2013 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška dotácie na obstaranie nájomného bytu, obstaranie technickej vybavenosti a odstránenie systémovej poruchy a výška oprávnených nákladov na obstaranie nájomného bytu

 

- Opatrenie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky z 15. decembra 2014 č. 16949/2014/B821-SBPMR/76773-M, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky zo 6. decembra 2013 č. 17343/2013/B821-SBPMR/73158-M, ktorým sa ustanovujú kritériá pre vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania.