- Informačná databáza o potenciáli okresu Rimavská Sobota

13.05.2013 00:00

Informačná databáza o potenciáli okresu Rimavská Sobota

 

 • základné údaje

Okres Rimavská Sobota vznikol v roku 1996 v zmysle zákona NR SR číslo 221/1996 Z. z. O územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky.

Veľkosťou sa zaraďuje na 1. miesto v rámci kraja a na 3. miesto v rámci celej SR.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • poloha

Okres Rimavská Sobota sa nachádza v juhovýchodnej časti Banskobystrického kraja, na východe susedí s okresom Revúca, na severe s okresom Brezno, na západe s okresom Lučenec a Poltár a na juhu v dĺžke 74 km s Maďarskou republikou. Rozprestiera sa na rozlohe 1471 km2, má pretiahnutý tvar v smere severozápad - juhovýchod.

 

 • dostupnosť

 

            Doprava na území okresu Rimavská Sobota sa uskutočňuje po cestnej sieti a po železnici. Ostatné druhy dopravy sú využívané len výnimočne prostredníctvom medzinárodného letiska Sliač.

Okresom prechádzajú najvýznamnejšie dopravné línie, ktoré vedú južnou časťou Slovenska. Na území okresu sú dva hraničné priechody do MR Kráľ, Tachty.

Rimavská Sobota je od Banskej Bystrice vzdialená 112 km a od Bratislavy 289 km.

 

Cestná infraštruktúra

 

Cestnú infraštruktúru okresu tvorí cestná sieť, ktorá je členená podľa jednotlivých tried nasledovne:

 

 • Cesty I. triedy                 47,100 km
 • Diaľničný úsek                  6 km
 • Cesty II. triedy              130,319 km
 • Cesty III. triedy             325,695 km
 • Miestne komunikácie      395,300 km

Z hľadiska rozvoja okresu majú mimoriadny význam cesty medzinárodného významu. Hlavné európske ťahy - podľa zaradenia cestných úsekov v AGR - dopĺňa cesta E 571 ( štátna cesta I/50 ) spájajúca Bratislavu  s Košicami ( západ s východom južným koridorom ). Územím okresu je vedená trasa rýchlostnej komunikácie R2, ktorá po dobudovaní bude zabezpečovať rýchle a kvalitné dopravné prepojenie regiónu s centrálnou oblasťou BBSK, ako aj k rozhodujúcim ťažiskám osídlenia SR - Bratislava a Košice.

 

Cesta I. triedy I/67 na území okresu prechádza sídelnými útvarmi, pričom v nastávajúcom období bude zohrávať nadregionálny význam ako spojnica medzinárodného významu Brno -  Miškolc (ťahom E 50 - E 572 - E 571 - I/67 cez Trenčín - Prievidzu - Žiar nad Hronom - Zvolen - Lučenec - Rimavskú Sobotu). Vychádzajúc z uvedeného významu je nutné uvažovať s budovaním obchvatov sídelných útvarov cez ktoré táto komunikácia v súčasnosti prechádza s rekonštrukciou na kategóriu S 11,5/80.

        Z ciest II. triedy majú nadregionálny význam cesty II/571 a II/531, ktoré spájajú hranice Maďarskej republiky ( Bánréve - Kráľ ) s turistickými centrami Nízkych Tatier

cez Tisovec - Červenú Skalu. Výhľadovo je nutná rekonštrukcia uvedených ciest na S 9,5/70,80 s obchvatmi sídiel s perspektívou na preradenie do cestnej siete I. triedy.

Cesty III. triedy sú charakteristické nevhodným výškovým a smerovým vedením, nekvalitným, opotrebovaným povrchom ( kontaktnou vrstvou ) a zanedbanou údržbou.

 

Cestná osobná doprava na území okresu je vykonávaná podnikom SAD Rimavská Sobota a GAJARO.

 

 

 

 

 

 

 

Železničná infraštruktúra a železničná doprava

         Železničná sieť v okrese je tvorená hlavným južným železničným ťahom Nové Zámky - Kozárovce - Zvolen - Lučenec - Jesenské - Tornaľa - Košice ( v okrese o celkovej dĺžke 47 km ) a vedľajšími ťahmi Jesenké - Tisovec - Brezno ( v okrese o dĺžke 62 km ) a Rimavská Sobota - Poltár ( v okrese o dĺžke 16 km ). Železničná trať Rimavská Sobota – Poltár bola v roku 2000 vylúčená z dopravy z dôvodu jej zlého technického stavu a prevádzka bude obnovené až po vykonaní nevyhnutnej rekonštrukcie.

Okres je železničnou traťou Lenártovce - Bánréve napojený na železničnú sieť MÁV prichádzajúcej z Maďarskej republiky.

        

Letecká doprava

         Najbližším letiskom, ktoré je možné využiť na prepravu osôb tovaru je medzinárodné letisko Sliač, ktoré je vzdialené cca 100 km od okresného sídla.

 

 • kultúrne a historické pamiatky

 

         Okres Rimavská Sobota je bohatý na kultúrne dedičstvo, z hľadiska množstva rozmanitosti a hodnoty kultúrnych pamiatok, patrí medzi najatraktívnejšie regióny Slovenska. V okrese evidujeme 200 nehnuteľných kultúrnych pamiatok zapísaných v Ústrednom zozname kultúrnych pamiatok SR. Tvoria ich najmä kaštiele, historické parky, hrady (ruiny), archeologické náleziská. V najväčšom počte sú zastúpené sakrálne objekty z ktorých najhodnotnejšie sa nachádzajú  v Rimavskej Bani ,  Rimavskom Brezove, Kraskove a Kyjaticiach - vyhlásené za Národné kultúrne pamiatky ,v ktorých sa zachovali významné stredoveké nástenné maľby.

 

         Zaujímavé sú pamiatky vývoja architektúry v slohu románskom , ranogotickom , pôvodne gotickom , v štýle baroka a rokoka , pamiatky barokovo-klasicistické a klasicistické.

 

Ľudovú architektúru dokumentuje ľudové staviteľstvo a bývanie najmä v Klenovci, Hostišovciach , Veľkých Teriakovciach, Veľkom Blhu, Širkovciach, Šimonovciach, Pavlovciach.

 

 Pre zachovanie a zabezpečenie ochrany  pôvodnej architektonickej - urbanistickej štruktúry miest a obcí okresu boli v rokoch 1993 - 1996 vyhlásené časti územia za pamiatkové zóny - Rimavská Sobota, Šimonovce, Rimavské Janovce, Pavlovce.

 

 Súčasť pamiatkového fondu tvoria aj pamätníky , ktoré dokumentujú významné tradície spojené s menami slovenských a maďarských dejateľov , nachádzajú sa po celom okrese.

K najzaujímavejším pamätníkom v okrese patrí pamätník Pavla Dobšinského v Drienčanoch. Pamätníky SNP boli vybudované na pamätných miestach   bojov  na Dieliku pri Tisovci, v Tisovci,  Klenovci , Hnúšti, Rimavskom Brezove, Rimavskej Bani.

 

         K najreprezentatívnejšim a najbohatším náleziskám kostných pozostatkov patrí Kostná dolina v Hajnáčke.  Pamätné miesto je situované do Matransko- slanskej oblasti Západných   Karpát v Hajnáčskej vrchovine - vyhlásené za Národnú prírodnú  pamiatku.  Paleontolgické nálezisko bolo známe už od polovice 19. storočia a prvé výskumy tu realizovali významní odborníci z odboru geológia a paleontológia od roku 1861. Odkrytými nálezmi lokalita nadobudla európsky význam .

     V okrese vyvíjajú činnosť štyri právne subjekty  kultúry, ktoré sú riadené a financované štátom:

 

 

 

 

 

 

 • Gemersko - malohontské osvetové stredisko - usmerňuje a metodicky napomáha rozvoju kultúry v podmienkach miest a obcí okresu. Kultúrny život v mestách a v obciach okresu vychádza z ich rozvojových programov, metodicky je usmerňovaný Okresným osvetovým strediskom a je financovaný z mestských a obecných rozpočtov. V dvoch mestách a dvoch obciach sú prevádzkované kiná. Mestské kultúrne strediská v  mestách okresu  prevádzkujú Domy kultúry, kiná , vytvárajú priestor pre kultúrne aktivity obyvateľstva, najmä mládeže.
 • Okresná knižnica Mateja Hrebendu - ktorej súčasťou je aj 96 knižníc v mestách a obciach okresu .
 • Hvezdáreň Rimavská Sobota - v niektorých oblastiach vykonáva funkciu koordinátora a spracovateľa pozorovaní.
 • Gemersko-malohontské múzeum Rimavská Sobota - disponuje bohatým, historicky cenným zbierkovým fondom. Najmä z regiónov bývalej Gemersko-malohontskej župy.

 

      V okrese Rimavská Sobota sa dodnes udržiavajú bohaté tradície svojich predkov najmä  v ľudovom umení (hrnčiarstvo, výšivkárstvo, kočikárstvo, rezbárstvo), v spevoch, tancoch, krojoch, zvykoch , ktoré sú prezentované súbormi :

 • Rimava pri MsKS Rimavská Sobota, Vepor Klenovec, Háj pri Gymnáziu Rimavská   

      Sobota, Zornička MsKS Klenovec, Zrkadielko MsKS Hnúšťa, Mladosť Klenovec,

      Lieskovec Relax RS, Nový Gemer – Új Gömör a ďalšie

Tradičnými sa stávajú rôzne kultúrne podujatia a okresné prehliadky speváckych súborov a mnohé ďalšie okresné súťaže.

       Na bohatú hrnčiarsku tradíciu nadväzuje výroba keramických predmetov v Šamotke Hrnčiarske Zalužany , v okrese evidujeme ďalších 50 výrobcov , ktorí sa zaoberajú výrobou umeleckých predmetov najmä technika (guby, drevorezba, čipka, košikár,  maľovaná keramika).

 

Užitočné informácie: www.gotickacesta.sk

 

 • Hospodárstvo

Sociálno-ekonomická dimenzia regiónu je výrazne problémová. Hospodárska základňa bola budovaná nesúrodo, bola a je mnohofunkčná. Dominantné postavenie malo a má poľnohospodárstvo, ktoré pod vplyvom transformácie značne oslabilo svoju výkonnosť. Nedostatočná a nesúrodá hospodárska základňa charakterizujú súčasnú situáciu tohto regiónu a výrazne redukujú jeho operačný rozvojový priestor. Tieto skutočnosti najviac zapríčiňujú  vysokú 28% až 38,9 % v nezamestnanosť, ktorá je už dlhodobo najvyššia v SR. Okres Rimavská Sobota napriek tomu, že počet podnikateľských subjektov a živnostníkov každým rokom narastá (koncom roka 2005 - 532 podnikov a 3219 živnostníkov), patrí z hľadiska rozvoja priemyselnej výroby k najzaostávajúcejším okresom nielen BBSK, ale aj v SR.

. Z hľadiska odvetvovej štruktúry firiem približne 35 % firiem sa zaoberá obchodom, stravovaním, hotelierstvom, necelých 20 % priemyselnou výrobou, 17 % pripadá na služby a na 4. mieste sú s necelými 15 % poľnohospodárske a lesné podniky. V okrese sa nachádza 20 akciových spoločností, 441 s. r. o. a 7 v. o. s.. Najvýznamnejšie podniky z hľadiska dosahovaného obratu (100 - 1000 mil. Sk) sú po TAURISE a CSM najvýznamnejšie firmy: OSMA a. s.  (krmivá), ENERGOBYT s. r. o., RSK s. r. o. (konzerváreň), Gemernákup, Gemerská mliekareň, a pivovar. Obrat 10 - 100 mil. Sk dosahujú firmy BB STAVING (stavebníctvo), MIKROMEX (elektrorozvádzače a spínače), RENOVA (stavebníctvo), MAD SR (spracovanie kožušín), M-STAVBAR, I. P. A. (kovovýroba), KORO (potraviny). Drvivá väčšina podnikov sú malé podniky do 10 zamestnancov. Zaznamenali sme do okresu aj vstup nového investora do miest Hnúšťa a Rimavská Sobota - SEWON ESC SLOVAKIA.

 

Prehľad plôch pre priemyselné parky a zóny

 

Názov objektu / priestoru

Obec / Mesto

Plocha (celková) v m2

Greenfield/ Brownfield

PRIEMYSELNÁ ZÓNA

Rimavská Sobota

270 000

G

SOBÔTKA

Rimavská Sobota

62 000

G

SKLAD PELLE

Rimavská Sobota

2 076

B

KASÁRNE

Rimavská Sobota

 

B

PRIEMYSELNÝ PARK

Hnúšťa

 

G+B

PRIEMYSELNÝ PARK

Tisovec

27 750

B

AMFITEÁTER

Tisovec

6 209

B

GARÁŽE

Tisovec

525

B

LETNÉ KÚPALISKO

Tisovec

5 348

B

KOŠIANOVO

Tisovec

12 412

B

SAD

Tisovec

8 156

B

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Rimavské Janovce

2 200

B

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Konrádovce

1 448

B

PRIESTOR -REKREAČNÁ OBLASŤ ZELENÁ VODA

Kurinec

22 852

G

MATERSKÁ ŠKOLA

Cerenčany

2 044

B

PÔVODNE HOSP. BUDOVA

Čerenčany

219

B

BUDOVA č. 102

Lenartovce

3 822

B


 

6

6

 

KASTIEĽ VEĽKOSTATKÁRA / BÝVALÁ BUDOVA SOUPP RS

Štrkovec

15 483

B

VIACUCELOVÉ

ZARIADENIE

Štrkovec

4 234/905

B

KASTIEĽ

Lenka

340

B

MOTOREST - FIGA

Figa

15 979

B

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Kyjatice

1 459

B

POSCHODOVÁ BUDOVA 483

Nová Bašta

3 854

B

ROZOSTAVANÁ STAVBA

Nová Bašta

2 818

B

SKLAD (VÝROBNÁ HALA)

Gemerský Jablonec

70 000

B

PRIEMYSELNÝ PARK

Jesenské

175 600

B

STAVEBNÉ POZEMKY / ŠKOLA

Studená

1 701

B

HOSPODÁRSKY DVOR

Gemerské Dechtáre

10 000

G

BÝVALÉ SKLADOVÉ HALY PNZP

Rimavská Baňa

Neuvedené

B


 

 

 

 • Odvetvia

Podiel na priemyselnej zamestnanosti  SR je 0.72%.  V 30-tich podnikoch s počtom zamestnancov 25 a viac pracuje priemerne 4725 zamestnancov s priemernou mesačnou mzdou 9 880 Sk. Všetky priemyselné podniky boli v procese transformácie hospodárstva sprivatizované.  Najcharakteristickejším trendom je stagnácia.  Okres Rimavská Sobota má podiel na HDP Banskobystrického kraja  6,19%.

 

Priemyselná štruktúra okresu sa odlišuje od iných regiónov SR, je rozdrobená, sú v nej zastúpené mnohé odvetvia: ťažobný, chemický, strojársky, elektrotechnický, konfekčný, obuvnícky priemysel a potravinársky komplex. V samotnej Rimavskej Sobote je najväčšia koncentrácia potravinárstva v SR.

 

Priemysel spolu

7,35

  -potravinársky

28,60

  -odevný

8,50

  -chemický, gum., plasty

8,19

  -kovovýroba

2,33

  -výroba elektrotech. zariadení

2,45

 

 

 

Podniky podľa odvetví

produkcia

Baníctvo a hutníctvo

 1. Gemerská nerudná spoločnosť a.s. Hnúšťa

2.    Magnatech Slovakia a.s. Hačava           

 

 

magnezitka

Strojársky priemysel

3. Cestné a stavebné mechanizmy a.s. Tisovec                                   

4. STANEX s.r.o Rimavská Sobota

 

výroba stavebných mech.

 

Textilný a odevný priemysel

5. BOTEX- Moncoľová Eva Klenovec                              

6. Evasport s.r.o Klenovec                                                  

7. Filová Katarína,Jesenské

8. Miza spol. s r.o Rimavská Sobota            

9. Novohradská texilka, VD prevádzka Rim.Sobota                                       10. VANDA s.r.o Tisovec                                       

 

krajčírska dielňa

výroba autopoťahov

textilka

krajčírska dielňa, výr. konf.

Chemický priemysel

11. Rimavan ,CHVDI Rim.Sobota              

12. SLZ Chémia a.s. Hnúšťa                                    

13. Technická guma a.s. Hnúšťa       

 

 

 

Potravinársky priemysel

16. Gemerská mliekáreň s.r.o Rim.Sobota                              

17. GP TRADE spol.  s r.o. Pekáreň Rim.Sobota

18. Juhás Miroslav pekáreň Hnúšťa                  

21. R.S.K. spol. s r.o. Konzerváreň Rim.Sobota

22. SPOHYPO a.s. Rim.Sobota                                        

23. TAURIS a.s. Rim.Sobota                                     

 

mliekárenská výroba

 

 

 

 

výroba mäsa a mäsových výr.

Výroba stavebných hmôt

25. COMBIN spol. s r.o. Vápenka Tisovec

 

výroba vápna

Elektrotechnický priemysel

26. MIKROMEX a.s. Rim.Sobota   

27. JURA Rimavská Sobota

 

výroba elekt. komponentov

                                                          

 

 

Priemysel - SWOT- analýza

Silné stránky

Slabé stránky

 • Potravinárstvo,
 •  funkčný chemický priemysel
 • existujúca materiálno-technická základňa -v severnej časti okresu   ťažobný, chemický, strojársky a konfekčný priemysel, južnú časť predovšetkým poľnohospodárska výroba
 • patríme medzi priemyselne zaostalé regióny
 • málo diverzifikovaný priemysel založený prevažne na báze ťažkého priemyslu s nízkym stupňom finalizácie a nízkej miere pridanej hodnoty
 • zastaralé technológie a malá konkurencie schopnosť podnikov

Príležitosti

Ohrozenia

 • potenciál pre využitie voľných výrobných priestorov, spracovateľských kapacít
 • potenciál kvalifikovanej pracovnej sily najmä robotníckych profesií
 • možnosť vytvorenia nových produkčných zón, priemyselné a technologické parky a inkubátory
 • blízkosť vyspelých krajín môže podporiť príliv kapitálu, technológií
 • nedostatok finančných zdrojov pre zabezpečenie nových technológií a hospodárskeho rastu  prehlbuje recesiu
 • stagnácia dopytu po drevárskych a nábytkárskych výrobkoch a malá finálizácia výrobkov znižuje ziskovosť drevospracujúceho priemyslu
 • rast dlhodobej nezamestnanosti

 

Pôdohospodársky sektor

 

Analýza poľnohospodárstva okresu

 

       Všeobecná charakteristika

 

Poľnohospodárska výroba okresu Rimavská Sobota je situovaná do troch geografických oblastí  - Slovenského Rudohoria, Lučenecko - košickej zníženiny a Mátransko-slanskej oblasti.

 

Okres má dve úplne odlišné agropotencionálne oblasti. Horskú na severe a nížinnú - kotlinovú časť územia, čím je daná možnosť rozdielneho využitia pre poľnohospodárstvo. Dôležitú úlohu v prírodnom prostredí pre tvorbu krajiny majú pôdotvorné procesy a ich vplyv na ostatné zložky životného prostredia. Na vývoji pôd sa podieľali dva základné vplyvy : hydrologicko - substrátovo-geomorfologické a bioklimatické, ktoré ovplyvnili vznik niekoľko pôdnych druhov. Sú to hlinité až ílovité, hlinité, piesočnatohlinité a hlinitopiesočnaté až piesočnaté pôdy.

 

        Z hľadiska poľnohospodárskej výroby je prírodný potenciál okresu pomerne vysoký, aj keď zďaleka nedosahuje hodnoty najprodukčnejších nížinných oblastí SR. 

      V posledných rokoch dochádza k postupnému úbytku poľnohospodárskej pôdy. Jej produkčný potenciál postupne klesá, v dôsledku nižších vstupov do výroby (hnojenie, agrotechnika). V štruktúre využitia pôdneho fondu došlo najmä k zníženiu výmery ornej pôdy a k zvýšeniu výmery trvalých trávnych porastov. K menšiemu poklesu došlo u špeciálnych plodín.

 

Zlá finančná situácia poľnohospodárskych subjektov ich núti k extenzívnejšiemu obrábaniu poľnohospodárskej pôdy. Vynechávajú sa niektoré agrotechnické operácie, znižujú sa dávky hnojív, nedostatočná alebo žiadna je aj chemická ochrana jednotlivých plodín. Následkom toho sa každoročne znižuje produkčný potenciál pôdy

 

 

Štruktúra využívania ornej pôdy v okrese Rimavská Sobota

 

 

 

 

Plodina

Výmera v ha 

% z ornej pôdy

 

 

 

Hustosiate obiloviny

29 345

63,6

Olejniny

4 488

15,3

Strukoviny

316

0,7

Zelenina

669

1,4

Tabak

292

0,6

Technické okopaniny

1 090

3,7

Krmoviny na ornej pôde

9 930

14,7

Orná pôda

46 130

100

 

Zdroj:  Okresný úrad RS a MP SR pob. R.Sobota

 

.

 

            Pôdohospodársky sektor - SWOT-analýza

Silné stránky

Slabé stránky

 • výhodná geografická poloha
 • vhodné pôdno-klimatické podmienky pre pesto-vanie poľnohospodárskych plodín, ovocia, zeleniny, liečivých rastlín  a  drobného ovocia
 • vybudovaná základňa živočíšnej výroby a skladovacích priestorov pre rastlinnú výrobu
 • vhodný územný, prírodný a ľudský potenciál pre pre diverzifikáciu poľnohospodárskej výroby

 

 • nízka efektívnosť poľnohospodárskej výroby
 • opotrebovaná a zastaralá poľnohospodárska technika
 • nevyužívané a chátrajúce objekty a nižšia úroveň starostlivosti o krajinotvorbu
 • dlhodobá ekonomická nestabilita poľno-hospodárskych podnikov

 

Príležitosti

Ohrozenia

 • využitie priaznivých pôdnoklimatických pod-mienok na výsadbu sadov, viníc, plantáží drobného ovocia
 • zvyšujúci sa záujem o eko- a bioprodukty
 • zvyšujúci sa záujem o vidiecky turizmus, agroturizmus, oživenie horských a  podhorských oblastí a pustnúcich lazov
 • rozvoj netradičných foriem a spôsobov hospodárenia na pôde a rozvoj ľudových remesiel na vidieku

 

 • neukončený proces transformácie vlastníckych vzťahov
 • útlm poľnohospodárskej výroby – pokles úrod a úžitkovosti
 • nestabilný trhový mechanizmus a dotačná podpora štátu a nestabilný tok finančných prostriedkov do poľnohospodárstva

 

 

 

 

 

 

 • Životné prostredie – znečisťovatelia
  • kvalita ŽP

Environmentálne zaťaženie je ovplyvnené celkovou skladbou priemyslu v okrese. Najväčšie zaťaženie je v oblasti Hnúšťa - Tisovec, ktorá je zaradená medzi zaťažené územia v rámci SR. Je typická najmä chemickou výrobou a spracovaním magnezitu. Územie si vyžaduje zvýšenú pozornosť a jeho revitalizácia je prvoradým cieľom environmentálnej politiky okresu.

         Naďalej sa pokračuje s odstraňovaním následkov kontaminácie vojenských priestorov po SA a sanáciou skládok.

V okrese Rimavská Sobota sa nachádza 160 evidovaných zdrojov znečisťovania ovzdušia, z toho 8 veľkých. Medzi najväčšie z nich patrí Combin - Vápenka Tisovec (výroba vápna), SLZ Chémia, a.s. Hnúšťa (chemická výroba), Magnezitové závody Hačava (výroba a spracovanie magnezitu), Gemercukor a.s. Rimavská Sobota (tepelnoenergeticá centrála). Okrem stacionárnych zdrojov majú podiel na znečisťovaní ovzdušia aj mobilné zdroje, a to oxidmi dusíka a oxidom uhoľnatým.

         Slovenský hydrometeoroligický ústav monitoruje štyri znečisťujúce látky v zaťažených územiach - prach, ozón, oxid siričitý a oxidy dusíka. Podľa výsledkov merania  územie sa zaraďuje medzi oblasti so strednou úrovňou znečistenia ovzdušia, čo vyjadruje index znečistenia.

Komunálny odpad vznikajúci na územiach obcí sa zneškodňuje  skládkovaním. V asi  58% obcí je zavedený separovaný zber odpadu. Na území okresu sú prevádzkované dve skládky , kde sa deponuje komunálny a priemyselný odpad mimo odpadu nebezpečného. Odpad zo zdravotníctva sa vyváža na   spaľovanie mimo okres. Zneškodňovanie nebezpečného odpadu v prevažnej miere zabezpečuje prevádzka firmy DETOX s.r.o. Banská Bystrica v   Rimavskej  Sobote. Ostatné nebezpečné odpady sú zneškodňované oprávnenými firmami mimo okres.

V južnej časti okresu je výrazná tvorba biologického odpadu z   poľnohospodárstva a potravinárskeho priemyslu. Severnú časť okresu možno charakterizovať tvorbou  odpadu z chemického, baníckeho a hutníckeho priemyslu.

Enviromentálnou  záťažou sú aj staré chemikálie - nepoužiteľné pesticídy, lokalizované na bývalých poľnohospodárskych družstvách, ktoré sú momentálne v likvidácii resp. v konkurze.

 

Okres Rimavská Sobota

 1. všeobecné informácie
 • základné údaje
  • počet obyvateľov:  82 885
  • rozloha: 1471 km2
  •  príroda

Na severe je okres obklopený Slovenským Rudohorím a Muránskou planinou, na juhu dominuje Cerová vrchovina. Os okresu je vyplnená Rimavskou kotlinou Najvyšší bod územia, 1 439 m n. m., je Fabova hoľa vo Veporských vrchoch. Najnižší bod územia, 151 m n. m., je pri výtoku Slanej z okresu v katastri obce Lenartovce. V Cerovej vrchovine vyčnievajú z povrchu vypreparované trosky lávových pokrovov a prúdov. S nimi kontrastujú erózne doliny, ktoré sú typické aj pre Slovenské Rudohorie.

Pôda: Najúrodnejšie pôdy pokrývajú rozsiate nivy Slanej, Blhu a Rimavy. Sú to hlavne nivné pôdy, čiernice, čiernozeme a gleje. Pahorkatiny zaberajú hlavne hnedozeme. V záp. časti Rimavskej kotliny prevládajú pôdy oglejené, sú hlboké, obvykle kyslé so zlým vodným režimom.

Flóra: Rôznorodé abiotické podmienky vytvorili v území okresu podmienky pre pestré spoločenstvá fauny a flóry, z ktorých mnohé sú chránené vzácne alebo ohrozené. Územie okresu je čiastočne odlesnené. V nižších polohách sa zachovali najmä porasty dubov, miestami agátov. Vo vyšších polohách rastú najmä buky a smreky. Z množstva chránených rastlín treba spomenúť poniklec lúčny černastý, čerešňu mahalebkovú, kukučku vencovú, hlaváčik jarný, ľaliu zlatohlavú.

Fauna: Živočíchov predstavujú zástupcovia spoločenstiev listnatého a ihličnatého lesa, polí a lúk, ako srnec lesný, jeleň lesný, daniel škvrnitý, zajac poľný, diviak lesný, bažant poľovný. K chráneným druhom patrí kačica divá, hus divá, vydra riečna, rys ostrovid, výr skalný. Neživá príroda vytvorila zaujímavé útvary - jaskyne, kamenné moria, bralné útvary.

Klíma: Rimavská kotlina a časť Cerovej vrchoviny patria do teplej klimatickej oblasti. V Slovenskom Rudohorí s narastajúcou nadmorskou výškou prechádza územie do mierne teplej až chladnej klimatickej oblasti

Vodstvo: Najdôležitejšou riekou okresu je Rimava, ktorá sprava priberá Rimavicu a Gortvu, zľava Blh a na hranici okresu vteká do Slanej. Nádrž Klenovec je hlavným zdrojom pitnej vody okresu. Minerálne vody, ich výskyt a využívanie v rámci okresu sú dosť značné, slúžia však len miestnym potrebám. V obci Číž sa nachádzajú jódobrómové pramene, pri ktorých vznikli kúpele. Liečivosťou vody a balneologickou hodnotou sa zaraďujú medzi vzácne v Európe.

nerastné suroviny : Surovinovú štruktúru predstavujú zásoby rôznych, no predovšetkým nerudných surovín. Z hľadiska perspektívnych zásob nerastných surovín predstavuje okres najvýznamnejšiu bázu mastenca na Slovensku. Ložisko Hnúšťa-Mútnik je zároveň okrem mastenca aj významným ložiskom magnezitu a dolomitu. Surovinou nadregionálneho významu je i vysoko percentný vápenec z ložiska Tisovec, využívaný na výrobu vápna v miestnej vápenke. Značné sú aj zásoby stavebného kameňa a ťažba čadiča v Konrádovciach a Husinej. Pomerne bohaté sú zásoby štrkopieskov a pieskov v nivách Rimavskej kotliny. Systematickým geologickým prieskumom boli na viacerých lokalitách zistené rudné suroviny so sľubnými predpokladmi pre využitie. Ide o ložiská cínu, volfrámu, molybdénových, medených, ortuťových, zlatostrieborných rúd.

 

 

chránené oblasti

V súčasnosti v okrese jestvujú dve veľkoplošné chránené územia - národný park Muránska planina a CHKO Cerová vrchovina. Je tu 1 národná prírodná pamiatka: Kostná dolina, 1 prírodná pamiatka: Jalovské vrstvy, 7 národných prírodných rezervácií: Hradová, Kášter, Klenovský Vepor, Kurinecká dubina, Pohanský hrad, Ragač, Šarkanica, ďalej 9 prírodných rezervácií: Čertova dolina, Hajnáčsky hradný vrch, Hlboký jarok, Nad Furmancom, Pokoradzké jazierko, Suché doly, Svetlianska cerina, Tŕstie, Vereš a napokon 4 chránené areály: Alúvium Blhu, Fenek, Hikóriový porast, Martinovská nádrž

 

 1.   obyvateľstvo

Na území okresu sa v súčasnosti nachádza 107 obcí, v ktorých žije 82 885

 obyvateľov. Na 1 km2 pripadá cca 56 obyvateľov a priemerný počet obyvateľov obce je 775 osôb. Hustota osídlenia dosahuje zhruba iba polovicu z priemeru Slovenska. Okres sa stal prvým depopulačným okresom Slovenska, vykazujúci skutočný úbytok obyvateľstva. Najvýznamnejšie mestá okresu sú Rimavská Sobota, Hnúšťa a Tisovec. Vo vidieckych sídlach žije 55 % obyvateľov okresu, čo je nad slovenským priemerom. 0-199 obyvateľov má 40 obcí, 200-499 obyvateľov má 38 obcí, 500-999 obyvateľov má 19 obcí, vyše 1000 obyvateľov má 7 obcí a viac ako 2000 obyvateľov majú obce Jesenské a Klenovec.

 • národnostné zloženie
  • slovenská, počet,   52,1 %, % podiel
  • maďarská, počet,    44,1 %, % podiel
  • rómska, počet, % podiel

prihlásilo len 3,4 % obyvateľov okresu, ich skutočný podiel v súčasnosti predstavuje cca. 20 %

 • česká, počet, 0,6 %,  % podiel
 • moravská, počet,  0,1 %, % podiel
 • iná/nezistená, počet,  0,3 %. % podiel
 • vzdelanostná štruktúra – najvyššie dosiahnuté
  • vysokoškolské, počet,                       5,6 % podiel
  • stredoškolské s maturitou, počet,      18,5  % podiel
  • stredoškolské bez maturity, počet,    18,2 % podiel
  • učňovské, počet,                               18,2 % podiel
  • základné, počet,                                36,0 % podiel
  • bez vzdelania, počet,                         0,9 % podiel
  • bez udania vzdelania, počet,             0,8 % podiel
  •  
 • miera nezamestnanosti

celková: 27,38%

 • ženy 50,11 %
 • muži 49,89%
 • mladí (18-26) : 20,47%

Celkový počet uchádzačov o zamestnanie (UoZ) v okrese Rimavská Sobota k 31.7.2007 predstavoval 11 555 UoZ, miera evidovanej nezamestnanosti k 30. 6. 2007 dosiahla 27,38 %. Základným problémom umiestnenia UoZ na trhu práce v okrese Rimavská Sobota je štruktúra UoZ . Ako problémová sa javí skupina UoZ so základným vzdelaním alebo bez vzdelania - až 56,15% a tiež skupina UoZ bez pracovného zaradenia, pomocní a nekvalifikovaní pracovníci, ktorí sú zároveň aj v skupine dlhodobo evidovaných UoZ -83,67%.                                                                                                                                         Ďalšie rozdelenie UoZ k 31. 7. 2007: absolventi: 218, evidovaní UoZ nad 50 rokov:2 123,  dlhodobo evidovaní UoZ: 8 541, UoZ so zdravotným postihnutím : 340, UoZ bez

 

 

 

 

 

 

Rast zamestnanosti za posledné 4 roky

 

 1. ekonomika

Priemyselná štruktúra okresu sa odlišuje od iných regiónov SR, je mnohotvárnejšia, rozdrobená, sú v nej zastúpené mnohé odvetvia –

ťažobný, chemický, strojársky, elektrotechnický, konfekčný, obuvnícky priemysel a potravinársky komplex.

Pre južnú časť okresu je charakteristická poľnohospodárska výroba. V okresnom meste sa sústreďuje potravinársky komplex, elektrotechnický, strojársky a z časti chemický priemysel. Všetky priemyselné podniky boli v procese transformácie hospodárstva sprivatizované. Záujem zahraničných investorov o kapitálový vstup je naďalej determinovaný nepriaznivým stavom v okrese. Najvýznamnejšia zahraničná kapitálová účasť je v podnikoch Gemer-cukor, a. s., Rimavská Sobota, Heineken, a. s., Pivovar Rimavská Sobota a CSM, a. s., Tisovec. Baníctvo a hutníctvo zastupujú: Gemerská nerudná spoločnosť, a. s., Hnúšťa a Intocast Magnezit Hačava, a. s. Strojársky priemysel zastupujú: Cestné a stavebné mechanizmy, a. s., Tisovec a Stanex, s. r. o., Rimavská Sobota. Textilný a odevný priemysel zastupujú: Botex Klenovec, Evasport, s. r. o., Klenovec, Vanda, s. r. o., Tisovec. Chemický priemysel zastupujú: Rimavan, CHVDI Rimavská Sobota, SLZ Chémia, a. s., Hnúšťa, T-Gum, s. r. o., Hnúšťa. Potravinársky priemysel zastupujú: Slovenské cukrovary, a. s., Rimavská Sobota, Gemerská mliekáreň, s. r. o., Rimavská Sobota, GP Trade, s. r. o., Riso-R s. r. o., Tauris, a. s., Rimavská Sobota - výroba mäsa a mäsových výrobkov, pekáreň Mive Pek Hnúšťa. Elektrotechnický priemysel zastupuje Mikromex, a. s., Rimavská Sobota a výroba stavebných hmôt Combin, s . r. o., Vápenka Tisovec. Poľnohospodárska výroba sa zameriava na živočíšnu výrobu - chov hovädzieho dobytka, oviec a obhospodarovanie trvalých trávnych porastov, lúk a pasienkov. V Rimavskej kotline sa rozkladá významná poľnohospodárska oblasť, kde sa dopestujú takmer všetky plodiny vrátane teplomilnejších, teda cukrová repa, pšenica, raž, zelenina, tabak, vinič, lucerna, kukurica. Lesné pozemky z hľadiska obhospodarovania sú užívané štátnymi a neštátnymi subjektami. V lesoch s pasienkovým pôvodom na celom území okresu má dominantný výskyt breza biela. Okres Rimavská Sobota patrí z hľadiska cestovného ruchu medzi najmenej rozvinuté oblasti Slovenska, i keď prírodný a historicko-kultúrny potenciál územia pre cestovný ruch je pomerne dobrý. Príčinou je nedostatočné vybudovanie materiálno-technickej základne pre tento druh aktivity. Strediskami cestovného ruchu sú: rekreačné stredisko Kurinec, vodná nádrž Teplý Vrch, Tisovec a okolie, vodná nádrž Gemerský Jablonec-Petrovce, rekreačné stredisko Krokava s mošnosťou letnej turistiky a lyžovania.

 • odvetvová štruktúra
  • poľnohospodárstvo, 28 % podiel
  • priemysel, 7 % podiel
  • stavebníctvo,  9 % podiel
  • obchodné činnosti a služby, 40 % podiel
  • verejná správa a služby, 16 % podiel
 • podnikateľské prostredie
  • celková výška a počet realizovaných súkromných investícií v okrese:

v pôdohospodárstve

rozvoj ľudských zdrojov

SOP priemysel a služby

-  z toho celková výška realizovaných investícií  

        na vedu a výskum  - nezistené

     -  z toho celková výška realizovaných investícií             

        na obnoviteľné zdroje - nezistené  

 

 

 

 

 

5.      Zoznam obcí, ktoré majú v okrese vypracovaný program hospodárskeho a sociálneho rozvoja

 

OBEC

PHSR

 OBEC

PHSR

 

PHSR

Abovce

x

Babinec

 

Barca

 

Bátka

x

Belín

x

Blhovce

x

Bottovo

x

Budikovany

 

Cakov

 

Čerenčany

x

Čierny Potok

 

Číž

x

Dolné Zahorany

x

Dražice

 

Drienčany

 

Drňa

 

Dubno

 

Dubovec

 

Dulovo

 

Figa

x

Gemerček

 

Gemerské Dechtáre

x

Gemerské Michalovce

 

Gemerský Jablonec

x

Gortva

x

Hajnáčka

x

Hnúšťa

x

Hodejov

x

Hodejovec

 

Horné Zahorany

 

Hostice

x

Hostišovce

 

Hrachovo

 

Hrušovo

 

Hubovo

 

Husiná

x

Chanava

 

Chrámec

 

Ivanice

 

Janice

 

Jesenské

x

Jestice

 

Kaloša

 

Kesovce

 

Klenovec

x

Kociha

x

Konrádovce

x

Kráľ

x

Kraskovo

x

Krokava

x

Kružno

x

Kyjatice

x

Lehota nad Rimavicou

x

Lenartovce

 

Lenka

x

Lipovec

 

Lukovištia

 

Martinová

x

Neporadza

 

Nižný Skálnik

x

Nová Bašta

x

Orávka

x

Ožďany

x

Padarovce

x

Pavlovce

x

Petrovce

 

Poproč

 

Potok

 

Radnovce

 

Rakytník

 

Ratkovská Lehota

 

Ratkovská Suchá

 

Riečka

 

Rimavská Baňa

x

Rimavská Seč

x

Rimavská Sobota

x

Rimavské Brezovo

x

Rimavské Janovce

x

Rimavské Zalužany

x

Rovné

 

Rumince

 

Slizké

 

Stará Bašta

x

Stránska

 

Studená

 

Sútor

 

Šimonovce

x

Širkovce

x

Španie Pole

 

Štrkovec

 

Tachty

 

Teplý Vrch

x

Tisovec

x

Tomášovce

 

Uzovská Panica

 

Valice

 

Včelince

 

Večelkov

 

Veľké Teriakovce

x

Veľký Blh

x

Vieska nad Blhom

 

Vlkyňa

 

Vyšné Valice

 

Vyšný Skálnik

x

Zádor

 

Zacharovce

x

Žíp

 

 

 

Poznámka:Vypracované PHSR a akčné plány boli predovšetkým vytvorené z programu FSR a boli zamerané na rozvoj mikroregiónov, ako združení obcí. Tieto však z hľadiska financovania projektových zámerov nie sú zosúladené z NSRR SR 2007 – 2013 a veľa akčných plánov nie je možné zrealizovať pre neoprávnenosť žiadateľa – pre program ŽP – kanalizácie a ČOV, ako aj nezosúladenia lokálnych zámerov so stratégiami rozvoja VUC a pod. – pre cestnú infraštruktúru a pod.