Informácia o zrušení Centra vzdelávania Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a zmene názvu Implementačnej agentúry pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia

27.03.2015 09:14

Na základe Rozhodnutia ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 4/2015 zo dňa 9. marca 2015 o zrušení príspevkovej organizácie Centrum vzdelávania Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky jej zlúčením s Implementačnou agentúrou pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia sa právnym nástupcom príspevkovej organizácie:

Centrum vzdelávania  Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Špitálska 25/B, 811 08  Bratislava,

IČO: 30 795 362 stáva dňom 1. apríla 2015 Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Všetky práva a záväzky zo zmlúv uzatvorených s tretími osobami zanikajúceho Centra vzdelávania Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky prechádzajú v celom rozsahu na preberajúcu Implementačnú agentúru pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia dňom 1. apríla 2015.

V súlade s Dodatkom č. 4 k zriaďovacej listine Fondu sociálneho rozvoja zo dňa 9. marca 2015 sa názov „Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia“ od 1. apríla 2015 mení na „Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky“.