Environmentálny fond - podpora formou dotácie na rok 2016

02.07.2015 11:00

Environmentálny fond zverejnil na svojej stránke formuláre tlačív žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie pre rok 2016.

 

Formuláre tlačív žiadostí vo formáte PDF sú zverejnené na stránke:

https://envirofond.sk/sk/podpora_dotacie.html

 

Spolu s formulármi Environmentálny fond zverejnil aj Špecifikáciu činností podpory formou dotácie pre rok 2016 a Príručku pre žiadateľov o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu pre rok 2016, ktorej súčasťou je aj podrobný Manuál pre vypĺňanie elektronických tlačív žiadosti o podporu formou dotácie a pokyny pre predkladanie a vypĺňanie príloh žiadosti o podporu.

 

Termín na doručenie žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie pre rok 2016 je do 30.10.2015, pričom rozhodujúci je dátum fyzického doručenia do podateľne Environmentálneho fondu, nie dátum odoslania tejto žiadosti na poštovú prepravu.

 

Dôležité dokumenty (kliknite na podčiarknutý text):

- Špecifikácia činností podpory formou dotácie pre rok 2016 (formát PDF)

- Príručka pre žiadateľov o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu pre rok 2016 (formát PDF)

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

https://goo.gl/uKNva8