Dotácia v oblasti športu č. 2015-05

14.01.2015 21:12

Výzva

na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti športu

č. 2015-05 Opatrenia osobitného významu v oblasti športu (futbalové štadióny)

 

(1) Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa zákona č. 300/2008 Z. z. o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) zverejňuje túto výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie prostredníctvom rozpočtu ministerstva v rokoch 2015 až 2022 (ďalej len „výzva“).

(2) Parametre výzvy:

a) účel výzvy: rekonštrukcia, modernizácia a budovanie futbalových štadiónov,
b) oprávnený žiadateľ:
ba) právnická osoba, ktorá je realizátorom účelu výzvy podľa uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 115 z 27. februára 2013 Financovanie rekonštrukcie, modernizácie a budovania futbalových štadiónov na roky 2013-2022,
bb) právnická osoba, ktorá je realizátorom účelu výzvy, a ktorá sa preukáže súhlasom oprávneného žiadateľa podľa uznesenia vlády č. 402 z 10. júla 2013 k návrhu na zmenu uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 115 z 27. februára 2013 Financovanie rekonštrukcie, modernizácie a budovania futbalových štadiónov na roky 2013-2022,
c) finančné prostriedky na rozdelenie v rokoch 2015 až 2022: 32 262 000 eur,
d) najvyššia dotácia 10 500 000 eur na jeden predmet žiadosti,
e) najnižšia dotácia na jeden predmet žiadosti nie je stanovená,
f) minimálne spolufinancovanie z vyúčtovanej sumy: 40%,
g) dátum ukončenia predkladania žiadostí: 13.2.2015,
h) zverejnenie rozhodnutia o poskytnutí/neposkytnutí dotácií: do 1.3.2015,
i) zaslanie zmlúv žiadateľom, ktorým sa schváli dotácia: do 1.3.2015,
j) doručenie zmlúv, podpísaných prijímateľom dotácie, ministerstvu: do 10 pracovných dní po zaslaní zmlúv žiadateľom.

(3) Ďalšie náležitosti žiadosti:

a) vyplnené hárky „Zoznam“ a „Rozpocet“ elektronického formulára,
b) memorandum/zmluva o realizácii prevádzke a využívaní infraštruktúry, podpísaná oprávneným žiadateľom podľa bodu 2 písm. b) a ostatnými dotknutými stranami (napr. príslušnou obcou) o realizácii projektu,
c) doklad preukazujúci vlastnícke právo k predmetu žiadosti.

(4) Informácie pre žiadateľov:

a) pri predkladaní žiadosti je potrebné dodržať „Záväzný postup pri predkladaní žiadostí o poskytnutie dotácie“, ktorý je zverejnený na webovom sídle ministerstva,
b) za oprávnené výdavky budú považované kapitálové výdavky prijímateľa alebo priameho realizátora preukázateľne viazané a zároveň nevyhnutne potrebné na realizáciu predmetu žiadosti v súlade s účelom tejto výzvy.

(5) Výpočet dotácie:

a) dotácia bude poskytnutá žiadateľom v sume, schválenej oprávneným žiadateľom podľa bodu 2 písm. b) v zostupnom poradí skóre S, až do vyčerpania finančných prostriedkov určených na rozdelenie v rámci tejto výzvy,
b) efektivita požiadavky sa vypočíta nasledovne: S = Bz * SF / Ž, pričom platí, že
E je efektivita požiadavky,
Ž je žiadaná dotácia na predmet žiadosti v eur,
Bz je počet bodov za zhodu predmetu žiadosti s ustanoveniami bodu 2 písm. a),
SF je spolufinancovanie požiadavky v percentách.
c) bodová hodnota Bz je priemerom hodnotenia členov komisie, pričom každý člen komisie prideľuje body tak, že najvyššie hodnotenému predmetu žiadosti dá hodnotu 100 bodov a ďalším predmetom žiadosti dá pomerne menší počet bodov.

 

Viac informácií nájdete tu.