Dodatok č.1 Príručky pre prijímateľa NFP

01.04.2015 11:35

 V nadväznosti na zmeny súvisiace so zrušením Centra vzdelávania Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny slovenskej republiky zlúčením s Implementačnou agentúrou pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia a zmenou názvu Implementačnej agentúry pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia na Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (IA MPSVR SR), IA MPSVR SR vydala Dodatok č.1 Príručky pre prijímateľa NFP s účinnosťou od 1.4.2015.

Dodatok č.1 Príručky pre prijímateľa NFP, účinný od 1.4.2015