Bytová výstavba dostane nové priority, čakajú ju veľké zmeny

05.11.2013 13:06

Bratislava (4. novembra 2013) – Zvyšovanie dostupnosti bývania, podpora nájomného bývania či obnova bytového fondu v bytových i rodinných domoch budú patriť medzi hlavné ciele novej Koncepcie štátnej bytovej politiky do roku 2020. Tento kľúčový dokument dnes začala pripravovať pracovná skupina pod vedením Františka Palka, štátneho tajomníka Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

„Bytová politika má potenciál výrazne ovplyvniť život veľkej skupiny obyvateľov Slovenska, vrátane tých najzraniteľnejších skupín ako sú mladé rodiny či ľudia odkázaní na sociálnu pomoc. Preto chceme o nových prioritách rozhodovať zodpovedne a do tohto procesu zapojiť expertov z verejnej i súkromnej sféry,“ povedal F. Palko.
Cieľom novo pripravovanej koncepcie je určiť konkrétne zámery štátu v oblasti bytovej politiky do roku 2020, ako aj konkrétne úlohy pre všetky zainteresované subjekty. „Najdôležitejším cieľom je samozrejme zvýšiť dostupnosť bývania pre našich občanov,“ vysvetlil F. Palko. Jednou z noviniek, o ktorých pracovná skupina rokuje, je preto zainteresovanie neziskového sektora do tejto oblasti. „Model zabezpečovania bývania prostredníctvom neziskových organizácií sa osvedčil v mnohých západoeurópskych krajinách. Ak však budeme uvažovať o jeho zavedení aj na Slovensku, treba citlivo zvážiť všetky naše špecifiká, inak nemá šancu na úspech,“ dodal štátny tajomník.

Ďalšou z priorít novej koncepcie bude aj obnova bytového fondu. „Po prvýkrát chceme pritom sústrediť pozornosť nielen na bytové domy, ale aj na tie rodinné,“ vysvetlil F. Palko. Dodal, že obnova ide ruka v ruke so znižovaním energetickej náročnosti budov. Slovensko sa totiž zaviazalo, že do roku 2020 budú mať všetky nové budovy takmer nulovú spotrebu energie.
Odborná pracovná skupina, ktorá pripravuje Koncepciu štátnej bytovej politiky do roku 2020 je zložená z predstaviteľov dvadsiatich inštitúcií z verejného i zo súkromného sektora. Sú v nej napríklad zástupcovia Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Ministerstva financií SR, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Slovenskej akadémie vied, Združenia miest a obcí Slovenska, Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska, Slovenského zväzu bytových družstiev, ale aj bankového sektora.