Anketa odboru Centrálny kontaktný útvar pre OLAF

30.12.2015 14:54

 

Odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF (OCKÚ OLAF) zverejňuje v rámci zisťovania stavu informovanosti verejnosti o problematike boja proti podvodom a o potrebe chrániť finančné záujmy Európskej únie na Slovensku „minianketu“ zameranú na uvedenú oblasť. V tejto súvislosti si Vás dovoľujeme požiadať aj o Vašu účasť a zodpovedanie dvoch otázok:

https://www.partnerskadohoda.gov.sk/anketa-odboru-centralny-kontaktny-utvar-pre-olaf/