Alokácia výzvy KaHR-22VS-1501 bola navýšená na 68 250 000 €

07.11.2015 10:15

Vzhľadom na prejavený vysoký záujem o podporu pri obnove verejného osvetlenia zo strany miest a obcí Slovenskej republiky v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok KaHR-22VS-1501 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast opätovne navýšil alokáciu predmetnej výzvy, a to na hodnotu
68 250 000 €.

Zo zaregistrovaného počtu 529 žiadostí o nenávratný finančný príspevok v celkovej výške viac než 121 mil. € bolo do konca októbra 2015 schválených 264 žiadostí.

Bližšie informácie týkajúce sa využitia alokácie výzvy sú vo forme tabuliek a grafov verejnosti dostupné na nasledovnom linku:

https://www.mhsr.sk/ext_dok-stav-vyuzitia-disponibilnej-alokacie-vyzvy-kahr-22vs-1501/146337c?ext=orig