Aktualizovaný Indikatívny harmonogram výziev pre OPZ na rok 2015

11.02.2015 11:26

Ministerstvo zdravotníctva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Zdravotníctvo (ďalej len „RO") plánuje v roku 2015 vyhlásiť 2 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok:

1.       Výzva v rámci prioritnej osi 1 (opatrenia 1.1 a 1.2) bude určená pre vlastníkov, dlhodobých nájomcov, alebo správcov infraštruktúry špecializovaných alebo všeobecných nemocníc. Z dôvodu prečerpania indikatívnych regionálnych alokácií, budú môcť byť predmetom žiadosti o NFP iba investičné projekty v infraštruktúre špecializovaných a všeobecných nemocníc v niektorých samosprávnych krajoch, ktoré budú uvedené vo výzve.

2.       Výzva v rámci opatrenia 2.1 prioritnej osi 2 bude určená pre vlastníkov, dlhodobých nájomcov, alebo správcov infraštruktúry polikliník a zdravotných stredísk, kde je 5 a viac poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti. Z dôvodu prečerpania indikatívnych regionálnych alokácií, budú môcť byť predmetom žiadosti o NFP iba investičné projekty v infraštruktúre polikliník a zdravotných stredísk v niektorých samosprávnych krajoch, ktoré budú uvedené vo výzve.

Kontakty pre bližšie informácie

RO odporúča žiadateľom o NFP aby sa pred realizáciou VO oboznámili s príslušnými časťami Príručky pre prijímateľa z OPZ,  ktoré sú zverejnené v sekcii „Manuály, príručky a metodické predpisy", ako aj s relevantnými usmerneniami RO, ktoré sú zverejnené v sekcii „Odporúčania, usmernenia a pokyny RO k projektom financovaným z OPZ".

RO súčasne ponúka žiadateľom o NFP možnosť telefonických a mailových konzultácií k problematickým otázkam týkajúcim sa realizácie VO s pracovníkmi RO.

Telefonické kontakty pre konzultácie: 02/ 593 73 278

                                                             02/ 593 73 215

Mailové konzultácie na e-mailovej adrese: info.opz@health.gov.sk

Pripojené dokumenty

https://opz.health-sf.sk/core/core_client/template/image/img_pdf.gif") no-repeat 0px 2px; height: auto;">Indikatívny harmonogram výziev na rok 2015 OPZ_aktualizácia február 2015.pdf