Aktuality zo 154. schôdze vlády SR

09.04.2015 13:58

Vláda SR na svojej 154. schôdzi konanej 1.apríla 2015 prerokovala a schválila okrem iných aj nasledovné body:

 

12.Analýza kvantifikácie stavov administratívnych kapacít a potreby ich úpravy, týkajúcich sa riadenia a implementácie operačných programov cieľa 2 – Európska územná spolupráca, Programu rozvoja vidieka a Operačného programu Rybné hospodárstvo v rozpočtovej kapitole MPRV SR v súvislosti s programovým obdobím 2014-2020 Materiál obsahuje súboryČ. m.:UV-12837/2015

Predkladá:minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka

Materiál:Schválený

Č. uznesenia:153/2015


13.Systém riadenia Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 - návrh Materiál obsahuje súboryČ. m.:UV-12839/2015

Predkladá:minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka

Materiál:Schválený

Č. uznesenia:154/2015


14.Systém riadenia CLLD (LEADER a komunitný rozvoj) pre programové obdobie 2014-2020 - návrh Materiál obsahuje súboryČ. m.:UV-12843/2015

Predkladá:minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka

Materiál:Schválený

Č. uznesenia:155/2015