Archív článkov

•Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

15.11.2016 13:07
Výzva - decentralizovaná podpora•Od: 09.11.2016 do: 28.02.2017•Kód výzvy: IROP-PO3-SC31-2016-5•Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre Prioritnú os 3: Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch...

Zelenej domácnostiam

10.11.2016 10:12
Novembrové dve kolá Zelenej domácnostiam budú v hodnote 6,5 mil. € Slovenská inovačná a energetická agentúra vyhlási v priebehu novembra ďalšie dve kolá projektu Zelená domácnostiam. K dispozícii budú poukážky v hodnote 6,5 milióna €. Prvé kolo bude určené na podporu fotovoltických systémov a...

Vyzvania pre projekty optimalizácie verejnej správy a vzdelávania zamestnancov

09.11.2016 16:13
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (MV SR) ako riadiaci orgán pre Operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS) vyhlásilo v utorok 8. novembra vyzvania pre dva národné projekty. Žiadateľom a prijímateľom bude v oboch prípadoch ministerstvo vnútra. Ide o projekt ďalšieho vzdelávania...

GP e-Školy pre budúcnosť 2016/2017 výsledky (Nadácia Orange).

09.11.2016 13:23
V treťom ročníku grantového programu e-Školy pre budúcnosť Nadácia Orange opäť podporila užitočné nápady, ktoré vzišli z predložených projektov základných a stredných škôl i mimovládnych organizácií. Na podporu zodpovedného a bezpečného používania komunikačných technológií deťmi takto prerozdelí...

Projekt Podpora vysporiadania pozemkov dostal zelenú

08.11.2016 15:15
Na 5. zasadnutí Komisie pri Monitorovacom výbore pre Operačný program Ľudské zdroje (OP ĽZ) pre prioritné osi 5 a 6 jej členovia schválili zámer národného projektu Podpora vysporiadania pozemkov. Projekt je zameraný na dlhodobý problém v obciach s marginalizovanými rómskymi komunitami, ktorý má...

Vyzvanie na predloženie projektov technickej pomoci

08.11.2016 13:14
  Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, dňa 7. novembra 2016 vydalo Oznámenie k vyzvaniam na predloženie projektov technickej pomoci pre jednotlivých žiadateľov. Oznámenia sú zverejnené v časti...

Vyzvanie OP ĽZ NP 2016/3.1.1/02 - Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom vybraných opatrení na trhu práce - 2

08.11.2016 10:23
Vyzvanie OP ĽZ NP 2016/3.1.1/02 - Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom vybraných opatrení na trhu práce - 2 Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje informuje, že zverejnil vyzvanie na predloženie žiadosti o NFP pre národný projekt. Vyzvanie je realizované formou priameho zadania a oprávneným...

Výzva na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl

05.11.2016 16:22
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlasuje dňa 03.11.2016 V Ý Z V U na predkladanie projektových zámerov v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu Prioritná os: 2 - Ľahší prístup k...

Výzva č. 2/2017

05.11.2016 10:16
Výzva č. 2/2017 Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z.  vyhlasuje Výzvu č....

Informácia o plánovanom vyhlásení výziev na podporu mikro-, malých a stredných podnikov.

04.11.2016 17:25
Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie plánuje vyhlásenie dvoch výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameraných na podporu mikro-, malých a stredných podnikov. Jedna výzva je určená pre nové a začínajúce podniky existujúce...
Záznamy: 31 - 40 zo 458
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>