Archív článkov

výberové konanie na rozvojové projekty verejných vysokých škôl v zmysle § 89 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z..

23.11.2016 13:00
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo") vyhlasuje výberové konanie na rozvojové projekty verejných vysokých škôl v zmysle § 89 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z.. Vysoké školy sa môžu uchádzať o dotáciu na rozvoj prostredníctvom rozvojových...

Varačka: Rómovia si zaslúžia príležitosť

23.11.2016 12:57
Varačka: Rómovia si zaslúžia príležitosť23. 11. 2016 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (MV SR) prezentovalo na Výročnej konferencii Operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ) výsledky svojej práce v programovom období 2014-2020. Pre časť programu zameraného na oblasť marginalizovaných...

Čerpanie ŠF a KF k 31.10.2016

21.11.2016 13:02
- Z celkového záväzku 2007 - 2013 v rámci všetkých 14 operačných programov programového obdobia 2007 - 2013 Slovenská republika vyčerpala k31.10.2016 prostriedky vo výške 11304,46 mil. EUR, čo predstavuje čerpanie na úrovni 97,30%. Zdroj MF SR

Dotáciie v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky

20.11.2016 15:03
Úrad vlády Slovenskej republiky v zmysle § 8 ods. 1 písm. c) zákona č. 524/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov  (ďalej len "zákon") vyhlasuje podľa § 2 ods. 1 písm. a), b) a e) zákona  VÝZVU na...

Opatrenia B bilaterálnych fondov

20.11.2016 13:04
Aktualizované oznámenie o otvorení opatrenia B bilaterálnych fondov - predĺženie obdobia na predkladanie žiadostí o príspevok  Úrad vlády SR ako správca programov: SK02 Prispôsobenie sa zmene klímy (ACC) - PA7 SK05 Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a Podpora...

Výzva za 50 miliónov eur pre kultúrny a kreatívny priemysel

18.11.2016 17:38
Ministerstvo kultúry SR ako Sprostredkovateľský orgán pre Prioritnú os 3 (PO3): Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). Výzva bude otvorená do 28. februára...

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie

18.11.2016 08:05
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie Podpora na opeľovaciu činnosť včiel Prílohy (dokumenty na stiahnutie)...• Výzva na predkladanie žiadostí - Podpora na opeľovaciu činnosť včiel (pdf, 140.49 Kb, 273x)• Príloha č. 1 - Žiadosť (podpora na opeľovaciu činnosť včiel) (pdf, 131.12 Kb,...

Oznámenie pre žiadateľov o priame podpory v roku 2017 v súvislosti s informačným systémom "Geopriestorová žiadosť o podporu (GSAA)"

16.11.2016 15:06
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR), Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum - Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy (NPPC-VÚPOP) a Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA), v súlade so závermi 31. porady vedenia MPRV SR oznamujú nasledovné:...

Skončilo sa obdobie robustných projektov a investícii do železa - musíme šetriť

16.11.2016 10:08
Peter Pellegrini na ITAPE: Skončilo sa obdobie robustných projektov a investícii do železa - musíme šetriťDátum: 14.11.2016 Po pol roku od vzniku Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu vystúpil jeho šéf, Peter Pellegrini, na medzinárodnom kongrese ITAPA. "Týchto šesť mesiacov by...

Aktuálna správa

15.11.2016 13:10
Dávame Vám do pozornosti odpovede na otázky týkajúce sa Výzvy č. 20/PRV/2016 podopatrenie 19.2 - Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a metodického pokynu pre zapracovanie Dodatku č. 3 do stratégie CLLD. Odpovede poskytol riadiaci orgán pre PRV SR...
Záznamy: 21 - 30 zo 458
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>