Aktuálne výzvy 2015

Bilaterálny fond

12.08.2015 13:25
Bilaterálny fond na národnej úrovni pre rok 2015 otvorený Úrad vlády SR - Národný kontaktný bod...

Výzva

12.08.2015 10:04
MŽP SR ako Riadiaci orgán pre OP ŽP vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o NFP pre Prioritnú os...

OPERAČNÉHO PROGRAMU KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST Prioritná os 2 – Energetika Opatrenie 2.2 – Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky Kód výzvy KaHR–22VS–1501

07.08.2015 13:24
Na výzvu pre mestá a obce na modernizáciu verejného osvetlenia je k dispozícii až 30 mil....

Grantové výzvy pre NO, Tatrabanka

04.08.2015 15:22
1. Nadácia Tatra banky - Viac umenia Podporujú sa aktívne skupiny zložené z učiteľov, študentov...

Výzva na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie MŠVVaŠ SR na rozšírenie a udržanie kapacít materských škôl formou prístavby, výstavby a rekonštrukcie priestorov pre potreby materských škôl a vybudovanie zariadení školského stravova

30.07.2015 10:52
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje ďalšiu výzvu na rozšírenie a udržanie...

Oznámenie zo dňa 29.06.2015 (Výzva č. 8/PRV/2015 na podopatrenie 4.2)

29.07.2015 10:23
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 –...

Výzvy na predkladanie žiadostí o grant z fondu pre azyl, migráciu a integráciu

24.07.2015 09:54
 Ministerstvo vnútra SR vyhlásilo tri otvorené výzvy na predkladanie žiadostí o grant z Fondu...

Zverejňovanie výziev v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia

06.07.2015 10:56
Zverejňovanie výziev v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia 06.07.2015 -...

Environmentálny fond - podpora formou dotácie na rok 2016

02.07.2015 11:00
Environmentálny fond zverejnil na svojej stránke formuláre tlačív žiadostí o poskytnutie podpory...

Environmentálny fond - podpora formou dotácie na rok 2016

02.07.2015 00:00
VEC: Environmentálny fond – podpora formou dotácie na rok 2016.   Environmentálny fond...
Záznamy: 31 - 40 zo 99
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>