Novinky

Pozvánka na konferenciu Úspory energie v obciach a mestách

05.05.2015 09:04
O možnostiach financovania energeticky úsporných opatrení, ale aj nových požiadavkách a trendoch pri obnove budov a rekonštrukcii verejného osvetlenia sa bude hovoriť na konferencii „Úspory energie v obciach a mestách“, ktorá sa uskutoční 25. a 26. 5. 2015 v hoteli Holiday Inn v Žiline.Témy...

Oznam PPA

30.04.2015 09:09
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje prijímateľom príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že dňa 28.04.2015 schválilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán Príručku pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja...

Agrorezort pokračuje v celoslovenskom predstavovaní IROP

14.04.2015 14:38
Agrorezort pokračuje v celoslovenskom predstavovaní IROP (Banská Bystrica, 10. apríla 2015) Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR pokračuje v celoslovenskom predstavovaní Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) v novom programovom období určeného najmä pre mestá,...

Vyhlásenie súťaže Dedina roka

14.04.2015 11:08
Slovenská agentúra životného prostredia zverejnila 26. 3. 2015 podmienky a pravidlá súťaže Dedina roka pre rok 2015. Spolu s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR), Spolkom pre obnovu dediny (SPOD) a Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS) tak vyhlásila už...

Aktuality zo 155.schôdze vlády SR

13.04.2015 14:36
Vláda SR na svojej 155. schôdzi,  konanej 8. apríla 2015 prerokovala a schválila okrem iných aj nasledovné body:   1. Systém riadenia finančných nástrojov financovaných z Kohézneho fondu, Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Európskeho sociálneho fondu 2 Návrh nariadenia vlády...

Výročná správa o aktivitách sieťových partnerov v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ v SR za rok 2014

13.04.2015 10:36
Partneri siete AFCOS vydávajú na svojich webových sídlach Výročnú správu o aktivitách sieťových partnerov v oblasti  ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike za rok 2014, ktorá bola vypracovaná členmi Pracovnej skupiny pre komunikáciu zriadenej pod Riadiacim výborom pre ochranu...

Súhrnná správa o aktivitách hodnotenia a výsledkoch hodnotení operačného programu Vzdelávanie za rok 2014

10.04.2015 14:34
MŠVVaŠ SR ako riadiaci orgán pre operačný program Vzdelávanie zverejnilo na svojom webovom sídle www.minedu.sk dokument „Súhrnná správa o aktivitách hodnotenia a výsledkoch hodnotení operačného programu Vzdelávanie za rok 2014“. S týmto dokumentom sa môžete oboznámiť tu:...

Rezervačný systém na konzultácie k príprave žiadostí o NFP k výzvam OPVaV-2015/1.1/03-SORO a OPVaV-2015/3.1/01-SORO

01.04.2015 12:14
V termíne od 30.3. - 15.4. 2015 je pre záujemcov o konzultácie v rámci výziev  Mobilizácia excelentných výskumných tímov v oblastiach špecializácie RIS3 spustený Rezervačný systém. Žiadatelia  o nenávratný finančný príspevok (NFP) si k predmetnej výzve môžu rezervovať termín stretnutia...

Dodatok č.1 Príručky pre prijímateľa NFP

01.04.2015 11:35
 V nadväznosti na zmeny súvisiace so zrušením Centra vzdelávania Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny slovenskej republiky zlúčením s Implementačnou agentúrou pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia a zmenou názvu Implementačnej agentúry pre Operačný program Zamestnanosť...

EUROFORUM 2015

01.04.2015 09:19
Ekonomický ústav  Slovenskej akadémie vied   Si Vás dovoľuje pozvať na    Euro-fórum      Na tému:   Európska daň a vlastné zdroje EÚ   ktoré sa uskutoční: 10. 04. 2015 o 10:00 hod.    v Dome Európskej únie, Palisády 29, 811 06...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>